ING. ARCH. IVETA TORKONIAKOVÁ   Ing. arch. Iveta Torkoniaková
V. P. Čkalova 502/14, 160 00 Praha 6
Tel.: 777 163 022
arch@torkoniakova.cz, www.torkoniakova.cz

PROJEKČNÍ ČINNOST

Provádíme projektové práce širokého rozsahu od rodinných domů přes nemocnice až po speciální stavby.
Spolupracujeme se širokým okruhem odborníků, zabývajících se projektováním pozemních staveb, jejich statického a požárního řešení, technikou prostředí staveb, inženýrskými objekty, provozními soubory apod. Společně můžeme našim zákazníkům nabídnout široké spektrum odborně provedených a koordinovaných projektových prací.

Urbanismus

Vyhotovení územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro sídelní útvary, popřípadě jejich části či zóny.
Vytvoření provozní studie funkčního celku na základě požadavků investora a známých provozních vazeb.

Architektura

Kompletní zpracování projektové dokumentace od přípravné fáze projektu, vypracování studie, projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, tendrové a realizační dokumentace. Nabízíme pomoc při získávání jednotlivých povolení i při realizaci stavby.

Interiéry

Kompletní zpracování projektové dokumentace od přípravné fáze projektu, vypracování studie, projektu interiéru a pomoc při realizaci.

Jednotlivé projekty mohou být prezentovány podle přání investora, graficky např. vytvořením vizualizace nebo zpracováním prostorového modelu.


SLUŽBY

Provádíme konzultační a poradenskou činnost před začátkem výstavby i v jejím průběhu. Zajistíme geodetické podklady, průzkumy všeho druhu

Poradenská a konzultační činnost

Na základě přání objednatele zajistíme jakékoliv poradenství v oboru stavebnictví (např. statika, stavební fyzika apod.), architektury a urbanizmu.

Příprava zakázky

Zajistíme potřebné podklady, zaměření stávajícího stavu, potřebné průzkumy a expertní posudky pro zpracování projektové dokumentace.

Zpracování kompletní projektové dokumentace

Vypracování studie, projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, tendrové a realizační dokumentace.

Součinnost při výběru dodavatele

Zpracujeme tendrovou dokumentaci, nabízíme pomoc při zpracování poptávky i vyhodnocení nabídek.

Součinnost při výstavbě

Autorský dozor a technický dozor investora ochrání záměr stavebníka a uvedou prováděnou stavbu do souladu s projektovou dokumentací. Před výstavbou, nebo v jejím průběhu zpracujeme dokumentaci klientských změn.

Součinnost při uvádění stavby do provozu

Zpracujeme potřebnou dokumentaci pro kolaudační souhlas a uvedení do provozu. Zpracujeme provozní řády. Na základě provozního a požárního řešení budovy vytvoříme informační a orientační plány.

Inženýrská činnost

Zajistíme potřebná stanoviska, souhlasy a povolení nutná pro povolení výstavby a pro uvedení stavby do provozu.